ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 3.7: Náklady kapitálu v odvětví automobilového průmyslu ve vybraných zemích

Podniky se sídlem v České republice

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Zdaněné náklady cizího kapitálu 2,7% 2,5% 1,7% 1,9% 1,7% 2,0% 1,3% Náklady vlastního kapitálu ne- zadlužené 11,3% 10,5% 8,2% 8,3% 7,5% 6,4% 4,8% Náklady vlastního kapitálu za- dlužené 13,4% 11,9% 9,1% 9,2% 8,4% 7,4% 5,7% WACC 11,0% 9,7% 7,9% 8,0% 7,4% 6,4% 4,8% Podniky se sídlem v Německu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Zdaněné náklady cizího kapitálu 1,1% 0,7% 1,3% 1,5% 0,8% 0,7% 0,7% Náklady vlastního kapitálu ne- zadlužené 10,3% 9,4% 7,2% 7,5% 6,5% 5,8% 4,2% Náklady vlastního kapitálu za- dlužené 21,7% 21,4% 15,9% 15,3% 13,0% 12,7% 9,8% WACC 8,5% 7,7% 5,9% 6,1% 5,5% 5,2% 3,9% Podniky se sídlem na Slovensku 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Zdaněné náklady cizího kapitálu 1,8% 1,3% 1,1% 0,9% 1,2% 1,8% 1,7% Náklady vlastního kapitálu ne- zadlužené 11,5% 10,8% 8,4% 8,4% 7,7% 6,6% 5,1% Náklady vlastního kapitálu za- dlužené 13,4% 13,0% 10,7% 10,9% 9,4% 8,6% 6,3% WACC 10,2% 10,2% 8,0% 7,6% 6,6% 6,5% 5,0% Zdroj: Vlastní výpočty dle dat Damodarana, ECB a databáze Orbis – Bureau van Dijk, 3.4 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) Na základě předchozí analýzy generátorů hodnoty byla kvantifikována ekonomic- ká přidaná hodnota (EVA) generovaná podniky automobilového průmyslu v jednotli- vých letech sledovaného období. Výsledky sumarizuje následující tabulka. Bylo zjiště- no, že rentabilita kapitálu českých a slovenských podniků v automobilovém průmyslu v celém období převyšuje náklady kapitálu, a odvětví jako celek tedy generuje kladný ekonomický zisk – tedy provozní výnosy (tj. zejména tržby) převyšují provozní náklady a náklady investovaného kapitálu. EVA generovaná odvětvím v České republice je v ab- solutní hodnotě (v mld. Kč) výrazně vyšší než EVA slovenských podniků. Tento rozdíl však není způsoben pouze vyšší provozní ziskovostí (viz kapitola 3.2) a nižšími náklady kapitálu českých podniků (viz kapitola 3.4), ale také celkově vyšším objemem investova- ného kapitálu v České republice ve srovnání se Slovenskem (viz tabulka). Naopak EVA generovaná německými podniky je v celém sledovaném období záporná. Provozní vý- nosy generované německými podniky sice převyšují provozní náklady (jak doložila výše

109

Made with FlippingBook Annual report maker