ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 5.40: Sociální aktivity firmy AGC Udržitelné aktivity

Ano/Ne

Zaměstnanci: rovné příležitosti

NE

speciální programy (vzdělávání, rekvalifikace…)

ANO

diverzita inkluze

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

work-life-balance

gender

respekt k lidským právům

prevence zdraví

NE – otrocká a dětská práce

NE – diskriminace

spokojenost zaměstnanců (monitoring)

benefity

péče o zdraví a bezpečnost

Společnost: dárcovství

podpora místní komunity

dopravní bezpečnost COVID-19 – pomoc

zdraví a bezpečnost zákazníka respekt k lidským právům

ANO

kooperace se vzdělávacími institucemi

vzdělávání v regionu

IT security

Zdroj: Vlastní zpracování

ITW PRONOVIA, s.r.o. ITW PRONOVIA je součástí nadnárodní korporace ITW se sídlem v Chicagu. Celá síť má 49 000 zaměstnanců a její pobočky jsou v 57 zemích světa. Vyrábí rop- né plošiny, mosty, větrné turbíny, domácnosti, pracoviště či dokonce mobilní zařízení. Kromě automobilového průmyslu obsluhuje i další odvětví, jako je letectví, kosmonau- tika, zdravotnictví. Zdroj informací o udržitelných aktivitách byl report s názvem ITW – Our Shared Journey 2020. 27

27 Dostupné na: https://www.itw.com/media/y4ffzbuq/itw_2020corporatesocialresponsibilityreport_final.pdf

184

Made with FlippingBook Annual report maker