ŠAVŠ Studie 2021 (5)

1. Automobilový průmysl v datech Cílem tohoto oddílu je podat datově silně podložený, makroekonomický pohled na automobilový průmysl ve světě, v Evropě a v České republice. Hlavními předměty zájmu jsou postavení automobilového průmyslu v daných teritoriích, výroba aut (tedy nabídka) a prodej motorových vozidel (tedy poptávka). Pro tyto ukazatele je zvolen jako finální rok 2020. Výrobu i prodej motorových vozidel po celém světě v roce 2020 dra- maticky zasáhla koronavirová krize. Výroba aut byla ve většině automobilových velmocí dočasně zastavena, prodejny na hlavních trzích uzavřeny. Následné problémy způsobené narušením dodavatelsko-odběratelských vztahů pokračovaly i v roce 2021. Objem výroby motorových vozidel ve světě byl až do roku 2017 na vzestupu, následující dva roky se však již nesly ve znamení mírného poklesu. V pandemickém roce 2020 bylo globálně vyrobeno 78 milionů motorových vozidel, což oproti roku 2019 znamenalo pokles o 16%. Podíl osobních automobilů na celkové výrobě motorových vozidel v roce 2020 činil 72%. Celosvětovým lídrem ve výrobě motorových vozidel je dlouhodobě Asie, kde se vyrábí více než polovina světové produkce. Z hlediska po- čtu vyrobených vozidel je jedničkou Čína, kde bylo v roce 2020 vyrobeno 20 milionů osobních aut. Při přepočtu na 1 000 obyvatel je však světovou jedničkou Slovensko. Největší saldo v obchodě s motorovými vozidly k přepravě osob mají Spojené státy, naopak nejvyšší převis exportu nad importem vykazuje Japonsko. V prodejích osobních automobilů je dominantním lídrem opět Asie, kde se v roce 2020 prodalo 32 milionů osobních vozů, což bylo o necelou desetinu méně než v předpandemickém roce 2019. V Evropě bylo ve stejném období registrováno 14 milionů nových osobních aut (mezi- roční pokles o 14%). Automobilový průmysl má v Evropě dlouhodobou tradici. Má za sebou skvělé i horší roky a před sebou velké výzvy. Produkce motorových vozidel v Evropské unii po „oklepání se“ z hospodářské krize nastoupila v roce 2013 růstový trend. Ten se však postupně zpomalil a v letech 2018 a 2019 došlo dokonce k jejímu mírnému poklesu. Propad v produkci osobních aut pak přinesl covidový rok 2020, kdy se výroba v EU27 snížila o 23% na 10,8 mil. vozů. Na počtu vyrobených motorových vozidel v EU se nejvíce podílí osobní auto- mobily, které v roce 2020 tvořily 83% celkové produkce motorových vozidel. Význam automobilového průmyslu pro Evropskou unii je důležitý i z pohledu trhu práce a počtu firem navázaných na automotive, kterých je přes 20 tisíc. Počet přímo zaměstnaných osob v automobilovém průmyslu v EU pak v posledních letech průběžně roste a dosa- huje zhruba 2,7 miliónu, což představuje zhruba 9% zaměstnanosti zpracovatelského průmyslu. Hrubá přidaná hodnota automobilového průmyslu se na celkovém HDP v Evropské unii podílí 1,7% a na zpracovatelském průmyslu 11,5% s velkými rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Hodnota vývozu motorových vozidel z EU pokles- la v roce 2020 meziročně o 14 procent na necelých 134 miliard eur. Nově registro- vané osobní vozy v EU28 stoupaly až do roku 2019 na 15,3 milionů osobních aut. V roce 2020 ale zažily vlivem koronavirové krize výrazný pád o téměř 25%. Česká republika se s roční výrobou motorových vozidel ve výši 1,4 mil. (v předco- vidových letech) řadí mezi světové automobilové velmoci. V počtu vyrobených osobních

7

Made with FlippingBook Annual report maker