ŠAVŠ Studie 2019

3.3 Výsledky analýzy a prognózy generátorů hodnoty a ex ante kvantifikace tržní přidané hodnoty (MVA) 679 podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice Cílem kapitoly 3.3 je provést analýzu sedmi klíčových finančních generátorů hod- noty 679 podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice. V návaznosti na to pak bude provedena prognóza generátorů hodnoty a stanovena vý- nosová hodnota vlastního kapitálu a tržní přidaná hodnota souboru zkoumaných pod- niků v automobilovém průmyslu k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017 metodou diskontova- ného volného cash flow a metodou ekonomické přidané hodnoty. 3.3.1 Analýza finančních generátorů hodnoty podniků v automobilovém průmyslu v letech 2014 až 2017 Tržby, jejich růst a provozní zisková marže Od roku 2014 zaznamenaly celkové tržby tuzemských podniků v automobilovém průmyslu setrvalý rostoucí trend. Nejvyšší meziroční nárůst nastal v roce 2015, a to celkem o 14,23%. Po zpomalení tempa růstu v roce 2016 na 7,29% následovalo v roce 2017 opět výrazné navýšení tržeb, a to o 10,23% (viz následující Obrázek 3.11). Obr. 3.11: Vývoj tržeb 679 podniků v automobilovém průmyslu se sídlem v České republice v letech 2014 ‒ 2017

Zdroj: Dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Výše korigovaného provozního výsledku hospodaření (KPVH) byla odvozena od kategorie zisku EBIT dle databáze Amadeus. Tento postup, který je pravděpodobně zatížen určitou chybovostí, byl zvolen proto, že v databázi Amadeus chyběly relevantní informační vstupy pro modifikaci provozního výsledku hospodaření na KPVH (napří- klad tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a zůstatková cena prodaného majetku a materiálu či výnosy a náklady související s položkami neprovozního majetku). Pro účely výpočtu KPVH po zdanění byla pak dopočtena agregovaná hodnota daňové-

177

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online