ŠAVŠ Studie 2019

zásob). V obou regionech lze tedy hovořit o silné vyjednávací pozici podniků automobilového průmyslu vůči dodavatelům, když dodavatelé financují podnikům v automobilovém průmyslu celou dobu obratu zásob, a ještě značnou část doby inkasa pohledávek. – Rentabilita tržeb je v obou regionech obdobná a na konci sledovaného období dosahuje medián odvětvových hodnot 2,4% v případě podniků v ČR a 2,9% v případě podniků se sídlem v EU. Zajímavé je, že na počátku sledovaného období tomu bylo naopak a rentabilita tržeb podniků v ČR byla téměř násobně vyšší než u podniků v EU. – Podniky v ČR vykazovaly ve sledovaném období lepší rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) i vložených zdrojů než podniky v EU. Rentabilita tuzemských podniků však zaznamenala klesající tendenci, takže v roce 2017 již podniky v EU dosahují vyšší ROE než podniky v ČR. Je nicméně zajímavé, že ROE podniků se sídlem v EU není nikterak výrazně vyšší, než v případě podniků v ČR, když podniky v EU vykazují značně vyšší zadluženost investovaného kapitálu (mají tedy relativně menší objem vlastních zdrojů, než podniky v ČR). Nelze tedy hovořit o výrazně pozitivním působení finanční páky. Varianta 2 (deset největších podniků): Poměrové ukazatele byly vypočteny indi- viduálně pro deset největších podniků v odvětví se sídlem v ČR a v EU. Dále byl vyčten medián hodnot poměrových ukazatele deseti největších podniků ve výše specifikova- ných jiných odvětvích (tj. Manufacture of computer, electronic and optical products, Manufacture of electrical equipment, Electricity, gas, steam and air conditioning supply, Electricity, gas, steam and air conditioning supply a Telecommunications). Toto bylo náplní kapitoly 3.2.2. Bylo zjištěno, že výsledky dosahované deseti největšími podniky v odvětví vykazují takovou variabilitu, že je nelze agregovaně interpretovat. Nelze rozhodně říci, že by velké podniky automobilového průmyslu uplatňovaly jednotný přístup k řízení jednotlivých oblastí finanční výkonnosti. Některé z podniků dosahují hodnot poměrových ukazatelů výrazně nižších, než je odvětvový průměr a jiné podniky naopak hodnot výrazně vyšších. V čase jsou však hodnoty poměrových ukazatelů relativně stabilní. Například běž- ná likvidita společnosti Škoda Auto, a.s. kolísá v letech 2014 až 2017 v pásmu 1,050 až 1,215. Běžná likvidita Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. kolísá v pásmu 0,717 až 0,806. pro srovnání běžná likvidita Volkswagen Aktiengesellschaft se ve sledo- vaném období pohybuje mezi hodnotou 1,740 – 1,903. Velké podniky se tedy od své zvolené strategie v oblasti likvidity, aktivity a zadluženosti odchylují spíše výjimečně a méně výrazně. Na rozdíl od výsledků ve variantě 1 bylo v rámci této varianty zjištěno, že ren- tabilita vlastního kapitálu je v případě podniků v ČR spíše vyšší, než u podniků v EU. Tahounem je společnost Škoda Auto, a.s., neboť její podíl celkových tržbách odvětví byl v roce 2017 více než 32% a přitom tato společnost dosáhla 27% rentability vlastního kapitálu (srovnej: rentabilita vlastního kapitálu Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. ve stejném období činí 13,181% a rentabilita vlastního kapitálu Volkswagen Aktiengesellschaft ve stejném období činí 10,67 %). Obrat celkových aktiv společnosti

192

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online