ŠAVŠ Studie 2019

5. OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Z POHLEDU VYMEZENÍ RELEVANTNÍCH TRHŮ ORGÁNY EU Ochrana hospodářské soutěže, tedy otevřených konkurenčních trhů, které posky- tují kupujícím potřebný výběr, se bez vymezení tzv. relevantních trhů neobejde všude tam, kde potřebuje zjistit, kdo na koho vyvíjí konkurenční tlak. Bez tohoto zjištění nemůže žádný analytik, natož orgán ochrany soutěže či soud, určit, zda je určitý pod- nik jen jedním z mnoha, nebo naopak zaujímá ve svém oboru dominantní postavení, případně, zda ho spojením s jiným podnikem získat může. Pouze případy tzv. tvrdých kartelů, tedy per se zakázaných omezení soutěže, které se s volnou soutěží ze své podstaty vylučují, lze postihovat bez toho, aby se určil relevantní trh jejích účastníků. Ovšem pro případy výjimek ze zákazu kartelů, pro určení existence dominantního postavení podni- ku, jakož i pro zjištění dopadů posuzovaného spojení podniků, je vymezení relevantního trhu zcela nezbytným, prvotním krokem soutěžní analýzy. Vymezení relevantního trhu (resp. trhů) se liší od pojetí trhu, s nímž běžně pracují výrobci, distributoři, národní či odvětvové statistiky. Ačkoli vyčíslení jeho rozměru je zpravidla úkolem tržních analytiků, z pohledu ochrany hospodářské soutěže jde o otázku jednoznačně právní, jejíž definitivní zodpovězení závisí v případě sporu na soudu rozho- dujícím v poslední instanci. Proto tato kapitola nebude zaměřena ani na ekonomickou teorii, ani na právně-ekonomickou debatu o definici a způsobech vymezení relevantního trhu. Za výchozí a platné přijímá definici a způsoby vymezení popsané ve Sdělení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Spole čenství z roku 1997 (z něhož vychází i definice relevantního trhu obsažená v § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb. O ochraně hospodářské soutěže a praxe českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) (Evropská komise, 1997). 11 Evropská komise v tomto sdělení definuje relevantní trh především jako výrobko- vý a současně zeměpisný. „Relevantní výrobkový trh zahrnuje všechny výrobky a/nebo služ- by, které jsou spotřebitelem s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a zamýšlené použití považo- vány za zaměnitelné nebo zastupitelné“ . „Relevantní zeměpisný trh zahrnuje oblast, ve které se dotyčné podniky účastní dodávky a poptávky výrobků nebo služeb, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a která může být odlišena od sousedních zeměpis- ných oblastí, protože zejména podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné.“ (Evropská komise, 1997, body 7 a 8). S přípustným zjednodušením lze říci, že obě dimenze relevantního trhu se určují s ohledem na preference a možnosti jednání dostatečného množství zákazníků určitého výrobku, resp. služby. S důrazem na jednání zákazníků se zkoumá, zda jsou určité výrobky či služby vzájemně zaměnitelné nebo rozumně nahraditelné a zda dosažitelnost náhrady ze strany zákazníka je nějak omezena co do zeměpisného rozsahu. 11 S vymezením relevantního trhu a podílů podniků na něm pracuje mimo Sdělení Komise o definici relevantního trhu (Evropská komise, 1997) celá řada soutěžních předpisů EU, z nichž jsou pro horizontální i vertikální vztahy automobilek, jakož i jejich případné spojení, zásadní: Evropská komise 2004, Evropská komise 2008, Evropská komise 2009, Evropská komise 2010, Evropská komise 2010b.

230

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online