ŠAVŠ Studie 2019

Ve svých rozhodnutích však Komise poukazuje na to, že věnuje pozornost i jiným (podstatně podrobnějším) dělením trhu osobních automobilů, které provádí americká organizace Global Insight (27 segmentů trhu osobních automobilů) nebo R. L. Polk & Company, která naopak pracuje jen se sedmi segmenty od městských malých vozů (ka- tegorie A000) po ultra-luxusní vozy (kategorie E). 19 Právě v uvedeném rozhodnutí Peugeot/Opel se Komise zamýšlela nad segmentací trhu SUV na malá, střední a velká SUV, aniž by tuto otázku uzavřela, 20 což by odpo- vídalo dělení užívanému např. časopisem AUTO (Bureš, 2018) a samozřejmě i řadou výrobců SUV. Úvahy Komise i její pozornost k dělení užívaným profesionály v oboru svědčí o tom, že změny ve výše uvedeném dělení trhu osobních automobilů jsou do bu- doucna možné. Zejména pokud se ukáže, že jeho zákazníci ve větším počtu stabilně vní- mají rozdíly uvnitř existujících kategorií a např. nepovažují Škodu Karoq (středně velké SUV) za substitut Volvo XC90 (velké SUV) či dokonce BMX X5 (velké luxusní SUV). Podobně si Komise v citovaném rozhodnutí položila otázku, zda pick-upy patří či nikoli již do kategorie nákladních ( commercial ) automobilů, anebo tvoří samostatnou kategorii (a relevantní trh) na přechodu mezi osobními a nákladními auty. 21 Nakonec se pro daný případ přiklonila k většinovému názoru účastníků trhu, že pick-upy je možné řadit mezi nákladní auta. Tento trh výroby a dodávek nákladních aut se pak v rozhod- nutích Komise tradičně dělí na 1) lehká nákladní auta (do 5 tun), 2) střední nákladní auta (5-16 tun) a 3) těžká nákladní auta (nad 16 tun), což bylo potvrzeno i v rozhod- nutích Volkswagen/Scania z roku 2008 22 nebo nověji Nissan/Mitsubishi v roce 2016. 23 To ovšem nevylučuje, jak Komise zdůraznila, dělení daných trhů případ od případu na sa- mostatné segmenty civilních a vojenských nákladních aut, které lze dále dělit na trhy tahačů ( tractor turcks ) a vozů s pevnou korbou ( rigid trucks ), u vojenských nákladních vozů pak na on-road a off-road verze atd. 24 Podobně trh výroby a dodávek autobusů se v rozhodnutích Komise rozpadá na samostatné relevantní trhy 1) městských, 2) mezi- -městských, 3) dálkových (turistických) autobusů, jakkoli se tyto trhy částečně vzájemně překrývají. 25 Za pozornost vzhledem k nástupu elektromobility stojí skutečnost, že Komise dosud nedělila trh automobilů dle typu jejich pohonu, resp. užívaných pohonných hmot (Desai a Schmidt, 2014, s. 2). Dělení dle užívaného paliva Komise běžně uzná- vá u výrobců motorů (benzínových, naftových), jak uvedla např. v rozhodnutí Delphi Automotive z roku 2000, 26 nikoli však u výrobců aut. Srovnatelné jízdní vlastnosti, iden- tická síť čerpacích stanic, stabilní nabídka aut stejné obchodní třídy výrobce s jedním i druhým typem pohonu a samozřejmě i fakt, že nižší cena nafty byla vyrovnávána vyšší cenou vozidla a částečně i jeho servisu, odůvodňovaly převládající přístup, dle něhož 19 Evropská komise COMP/AT.40072 – Magyar Suzuki , 14. 10. 2014, body 22-25. 20 Evropská komise M.8449 – Peugeot/ Opel z 5. 7. 2017, bod 12. 21 Evropská komise M.8449 – Peugeot/ Opel z 5. 7. 2017, bod 23-24. 22 Evropská komise M.5157 – Volkswagen/ Scania z 13. 6. 2008, bod 12. 23 Evropská komise M.8099 – Nissa n/Mitsubishi z 5. 10. 2016, bod 17. 24 Evropská komise M.5157 – Volkswagen/ Scania z 13. 6. 2008, body 13-14. 25 Evropská komise M.4336 – Man/Scania z 20.12.2006, též M. 5157 – Volkswagen/ Scania z 13. 6. 2008. 26 Evropská komise M.1784 – Delphi Automotive Systems /Lucas Diesel z 5. 1. 2000.

234

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online