Sborník č. 51

na 1942 dobrovolně přihlásil na pražské četnické stanici a začal neochotně spolupra- covat s gestapem, přesto získal za své služby 5 milionů protektorátních korun. Během svého působení zavinil smrt tří českých vlastenců a zatčení jejich příbuzných. Uvažoval o útěku do Anglie, aby se mohl vrátit zpět jako parašutista s novým materiálem a zku- šenostmi. Padl však do léčky gestapa a skončil v koncentračním táboře Dachau, kde se dožil osvobození. Karel Čurda také uprchl z rodné vlasti do ciziny, aby se do ní o několik let později vrátil jako parašutista ve skupině Out Distance se sabotážním a zásobovacím posláním. Stejně jako Gerik se sám přihlásil na gestapu v Praze. Oproti Gerikovi ovšem jeho zrada měla mnohem větší rozměr: vedla ke smrti nejen velitele jeho skupiny a ostatních para- šutistů, kteří padli v boji o kostel sv. Karla Boromejského v Praze, ale též i k odhalení záchytných adres, kde se parašutisté ukrývali. Za tyto služby Čurda obdržel též 5 mi- lionů korun. V době druhého stanného práva byli všichni spolupracovníci parašutistů s rodinami odsouzeni a popraveni. Dále v roce 1943 vydal do rukou gestapa dalšího parašutistu a zavinil ztrátu svobody pěti osob. Změnil si jméno, přijal německou státní příslušnost a oženil se. Po osvobození chtěl utéci před spravedlností, ale byl zatčen. Oba bývalí parašutisté byli po válce vyšetřováni u polního soudu, který jejich spisy předal koncem roku 1945 Mimořádnému lidovému soudu v Praze. Hlavní líčení se konalo po shromáždění důkazového materiálu až 25. dubna 1947. Byli přizváni svědci a znalci, přečteny svědecké výpovědi a důkazní listiny. Nakonec je oba dva senát spra- vedlivě odsoudil k trestu smrti provazem, jenž byl vykonán 29. dubna 1947. Abstract Viliam Gerik lived in Slovak village Meder until Hungarian occupation in 1938. He escaped into exile, became a soldier of Czechoslovak army and then a member of a paratrooper squat called Zinc. He and his co-workers were dropped in Protectorate with secret mission to extend rebellious work in Moravia. But due to unexpected circumstances they failed and on 4 th April 1942 Gerik volunteered at Prague’s gendarmerie. He started unwilling co-work with Gestapo and made 5 million crowns. He caused a death of three Czech patriots and arrest of their in-laws. Then he thought over escape to England to have an option return as parachutist with new material and experience. However, he fell into the trap of Gestapo and ended in the concentration camp Dachau until the liberation. Karel Čurda escaped from country of birth too and he returned few years later in a paratrooper squad named Out Distance with a sabotage and supply mission. Such as Gerik, he enlisted as a Gestapo volunteer too. But his betrayal was bigger. He was guilty of a death of Out Distance leader and other parachutists in the St. Karl Boromej Church but then he revealed important addresses of parachutist hideouts. People living at these addresses were sentenced to death. Therefore Čurda earned 5 million crowns. In 1943, he also brought out another parachutist to Gestapo and another five

141

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online