Sborník č. 51

Long-shortequity: Tato strategie je nejblíže původním HF, spočívá v nakupování pod- hodnocených akcií a krátkém prodeji nadhodnocených. Klade nároky na znalosti manažera fondu a žádá si důkladný průzkum cílových společností. Dedicatedshort: Fond pouze prodává na krátko a spekuluje na pokles. Velice efektivní strategie v době recese. V době růstu však produkuje jen malé zisky. Dá se říct, že je zrcadlovým opakem klasických fondů, které většinou pouze nakupují. Equity market neutral: Snaží se využívat rozdíly v cenách aktiv, která jsou vzájemně provázaná. Protože fond drží opačné pozice na příbuzných trzích (spekuluje na změnu rozdílu – spreadu), tato strategie není citlivá na pohyby trhu jako celku. Ztráta na jed- né pozici je vyrovnána ziskem na pozici jiné. Distressedsecurities: Fond nakupuje vysoce rizikové cenné papíry, např. akcie společností v problémech, dluhopisy bankrotujících zemí… Pokud se podaří krizi překonat, hodnota investice se zmnohonásobí. Tato strategie patří k vysoce riziko- vým a kromě dobrého odhadu manažera (který je samozřejmě podložen daty a roz- sáhlým výzkumem) vyžaduje kvalitní strategii rozkládání a řízení rizik. Mergerarbitrage: Pracuje s chystanými fúzemi a akvizicemi, nakupuje akcie, které v případě úspěšné transakce posílí, prodává ty, které oslabí. Zde záleží na kvalitním týmu právních poradců s mimořádnými zkušenostmi v oblasti fúzí a akvizic, který dokáže analyzovat všechny dostupné údaje a odhadnout, jak transakce dopadne. Event-driven: Podobná mergerarbitrage, ale kromě fúzí a akvizic se snaží využít i další události – bankrot, rozdělení, založení dceřiné spol., restrukturalizaci, vstup na bur- zu… Convertible bond arbitrage: Convertible bond je typ dluhopisu, který je možné za předem daných okolností a za předem dohodnutou cenu směnit za akcie vydavatele dluhopisu. HF využívají nerovnováhy mezi cenou dluhopisu a cenou akcie. Fixedincomearbitrage: Tato strategie využívá nedokonalého ocenění cenných papírů, které vynášejí dlouhodobý trvalý příjem (např. kupony z úročených dluhopisů nebo výnosy z některých derivátů). Vzhledem k tomu, že tyto cenné papíry jsou kvalitně oceněny a nerovnováhy jsou rychle napraveny, arbitrážových příležitostí na tomto trhu nenímnoho. HF proto hledají drobné nedokonalosti v ocenění po celém světě a výnos z každého obchodu je poměrně malý. Emergingmarketsfunds: Široká řada strategií, které se zaměřují na rozvíjející se trhy. Může se týkat jak akcií, tak třeba státních dluhopisů. Globalmacro: Nejobecnější a nejzákladnější strategie, která spočívá v prostých náku- pech a prodejích celosvětově obchodovaných aktiv (akcií, měn…). Nevyužívá žádnou sofistikovanou strategii, klíčové rozhodnutí dělá investiční manažer na základě svého úsudku. Managedfutures: Spočívá v obchodování s futuritními a forwardovými kontrakty. Většinou na základě počítačových modelů a automatizovaných algoritmů.

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online