Sborník č. 51

Za kvalifikovaného investora se považuje (podle TheSecuritiesActof 1933 , ostatní zá- kony mají odlišné definice): – bank, pojišťovna, investiční společnost – zaměstnanecký či penzijní fond s majetkem přes 5 mil. USD – dobročinná organizace s majetkem přes 5 mil. USD – člen správní rady, ředitel nebo „general partner,“ pokud investuje do vlastního fondu – právnická osoba, jejíž všichni společníci jsou kvalifikovanými investory – fyzická osoba s majetkem nad 1 mil. USD – fyzická osoba s příjmem nad 200 000 USD za rok v posledních 2 letech – trust („svěřenectví,“ typ právnické osoby) s aktivy přes 5 mil. USD, který byl založen k jinému než investičnímu účelu TheInvestmentCompanyActof 1940 ( zákon o investičních společnostech) Upravuje fungování investičních fondů v USA. Paragraf 3 stanoví, že tomuto záko- nu nepodléhá: 1) Společnost s méně než 100 společníky. 2) Společnost, s méně než 500 společníky, kteří jsou kvalifikovanými investory. Kvalifikovaným investorem se podle tohoto zákona rozumí: – osoba již držící investice nejméně 5 mil. USD – rodinný podnikjiž držící investicenejméně 5 mil. USD – trust, jehož všichni správci jsou kvalifikovanými investory a který nebyl zalo- žen pouze pro účely investic – osoba, která spravuje investice nejméně 25 mil. USD (i na účet jiného) The Investment Advisers Actof 1940 (zákon o investičních poradcích) Zákon má v názvu slovo „adviser“ (doslova „poradce“),v celé práci však používám přesnější překlad „manažer“.Zákon stanovuje manažerům povinnost registrace a po- žadavky na odbornou způsobilost. Zavádí etický kodex a obsáhlou povinnost vedení záznamů. Nijak však neomezuje volnost ve výběru investic. Do roku 2006 obsahoval výjimky, které umožnily investičním manažerům HF vy- hnout se registraci: 1) Investice „uzamčena“ na více jak dva roky. Jak se ostatní pravidla zpřísňovala, vy- užívalo tuto výjimku stále více manažerů. (Což mimochodem ještě zvýšilo riziko, regulace tak vedly k opaku toho, čeho se snažily dosáhnout.) 2) Manažer má pod správou méně než 150 mil. dolarů. 3) Manažer má méně než 15 klientů. Dokud se za klienta považoval celý fond, většina manažerů ji splnila (zřídka řídili více jak 1 fond). Od roku 2006 se podle rozhod- nutí SEC 33 za klienta považoval každý jednotlivý investor fondu. Toto rozhodnutí přineslo spíše zbytečné náklady fondům i SEC a svého cíle (usnadnit odhalování

33 Rule 203(b)(3) under The Investment Advisers Actof 1940

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online