Sborník č. 51

Jak už jsem napsal v úvodu, HF staly jedním z „kandidátů“ na viníka ekonomické krize roku 2008. Ačkoliv odborná veřejnost tento názor většinou nesdílí 38 , velmi váž- ně se jím zabývá Evropská komise. 21. července 2011 vstoupila v účinnost směrnice 2011/61/ EU, známá jako AlternativeInvestmentFundManagersDirective (AIFMD). Tato směrnice zavádí pro HF celou řadu povinností (v praxi spíše rozšiřuje regulace „ běžných“ fondů i na HF). Zavádí např. obsáhlé informační povinnosti, přikazuje fondům mít depozitáře ( eviduje majetek fondu kolektivního investování a kontroluje, zda fond kolektivního investování nakládá s majetkem v souladu se zákonem a statutem 39 ), zavádí povin- nost oceňovat majetek fondu nezávislým znalcem. Omezuje využívání páky a zvyšuje pravomoci dozorových orgánů. Větší fondy musejí držet určitou hotovost. Směrnice dopadá na všechny fondy, nejpřísnější pravidla se vztahují na fondy větší než 100 mil. EUR. Na druhou stranu zavádí „evropský pas,“ který už funguje u jiných typů fondů – usnadňuje podnikání v celé EU. 40 Zavádění nových regulací se setkává s rozporuplnými reakcemi. Podle výzkumu v roce 2010 45% manažerů HF sdělilo, že pokud směrnice AIFMD vejde v účinnost, budou uvažovat o přesunu svého podnikání z Evropy 41 . Což je nepříjemné, protože HF v Evropě odvádějí na daních přes 4 mld. EUR ročně, z toho 3,5 mld. v Británii. 42 Ale ani přesunem do třetích zemí se fondy nevyhnou této směrnici. Budou se jí muset podřídit, pokud chtějí nabízet podíly evropským investorům.Státy musejí směrnici implementovat počátkem roku 2013. Kromě regulace na unijní úrovni má každý stát vlastní národní regulace. Protože naprostá většina evropských HF sídlí v Londýnské City, zmíním pouze britské. 5.3 Regulace ve Velké Británii Hlavním orgánem je FinancialServicesAuthority (FSA). Ve Velké Británii je regist- race HF povinná. Před založením fondu FSA prověří obchodní plán a jednotlivé za- městnance či externí dodavatele. Celý proces trvá až 6 měsíců. Fond potom pravidelně posílá FSA zprávy. Ve srovnání s USA je tento systém založený spíše na komunikaci než na autoritativních zásazích. 5.4 Samoregulace: Hedgeové fondy se vyznačují značnou míru samoregulace. Zaměřují se na malé sku- pinky investorů s bohatými zkušenostmi, kteří si fondy důkladně prověřují. Kromě

38 Schwarz (2011) 39 § 20 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 40 Schwarz (2011)

41 Majority offundmanagersremainopposed to AIFM Directive. PREQIN. Preqin [ online]. 16-Dec-2010 [ cit. 2012-04-07]. Dostupné z: http://www.preqin.com/item/majority-of-fund-managers-remain-oppo- sed-to-aifm-directive/102/3260 42 Šinka (2011)

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online