Sborník č. 52

postúpi ku konaniu o veci samej. PM tvrdí, že plainpackagingová úprava je v rozpore s Austrália – Hong Kong BIT 196 a súvisiacimi medzinárodnými záväzkami. Pri výhradách voči Plain packaging legislatíve budeme vychádzať z oznámenia náro- kov PMA adresovaného Austrálií ( notice of claim ) 197 , keďže žalobný nárok podľa PMA ( Statement of claim ) 198 mal byť dodaný tribunálu do 28. marca 2013. 199 Uvádzané výhrady PMA: – Vyvlastnenie investície PM Asia podstatného zásadu do práv duševného vlast- níctva a dobrej povesti podniku. – Priame alebo nepriame vyvlastneniepodľa článku 6 Hong Kong BIT čierny trh s cigaretami v dôsledku jednoduchšej grafickej úpravy ( hypotéza neodôvodne- nosti). – Zníženie cien v dôsledku menšej náročnosti na úpravu cigaretových balení, opačný efekt. – Nepotvrdená príčinná súvislosť medzi zavádzanou legislatívou a očakávaným výsledkom. – Znížená ekonomická hodnota ochranných známok. – Porušenie záväzkov z práva WTO, konkrétne TRIPS s odkazom na Parížsky dohovor o ochrane priemyselného vlastníctva. Philip Morris zakladá obranu na zavedení opatrení, ktoré nepodporujú zabránenie samotnej aktivity ako škodu z danej aktivity (harm reduction). Ide prevažne o výskum organizovaný priamo PM na zníženie škodlivosti tabakových výrobkov. 200 Philip Morris na uvedených dôvod stavia tvrdenie, že boli porušené investičné štan- dardy, ktoré štátu vyplývajú ako záväzok z bilaterálnej investičnej dohody. 3.2 Plain Packaging v jazyku investičných štandardov V tejto časti sa pokúsime subsumovať tvrdenia o majetkovej ujme PhilipMorris Asia pod jednotlivé investičné štandardy, ktoré sú garantované v rámci medzinárodného investičné- ho práva a analyzovať prípadnú šancu Philip Morris uspieť v jednotlivých bodoch. Režim ochrany a bezpečnosti (Protection and Security – PS) V tomto prípade sa jedná buď o PS alebo úplnú FPS. V prvom prípade ide o fy- zickú ochranu investícií,ktorú zabezpečuje štát proti konaniu tretích osôb, zároveň sa sám štát musí zdržať správania, ktoré by mohlo spôsobiť škodu investíciam.V prípade 196 1993 Agreement between the Government of Australia and the Government of Hong Kong for the Promotion and Protection of Investments. 197 Podrobnejšie: Philip Morris Asia Limited Notice of Claim (27. 6. 2011) http://www.ag.gov.au/ Internationalrelations/InternationalLaw/Pages/Tobaccoplainpackaging.aspx. 198 Článok 20 Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL 2010. 199 Ibid. poznámka pod čiarou č. 16. 200 Philip Morris International supports comprehensive regulation based on on the principle of harm re- duction http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/regulating_tobacco/pages/harm_reduction.aspx 10. 4. 2013.

104

Made with