Sborník č. 52

FET tvorí súhrn princípov, ktoré možno zhrnúť do nasledovných požiadaviek na právny poriadok hosťujúceho štátu: – Konzistentnosť, predvídateľnosť a stabilita právnej úpravy,

– ochrana odôvodnených očakávaní investora, – právo na riadny súdny a administratívny proces, – zákaz denegatio iustitiae, – požiadavka transparentnosti, – odôvodnenosť a proporcionalita. 213

Písmená c) a d) prezumujeme za splnené. V prípade ostatných princípov FET pre PP uvádzame nasledovné. a) Nie je problematické v prípade Austrálie nakoľko sa jed- ná o úpravu, ktorá naväzuje na predchádzajúcu líniu tabakových opatrení. Jedna sa o legislatívno-technicky precíznu úpravu z hľadiska jej implementácie do národného poriadku. Otázky b) a e) sú podľa nášho názoru z časti politickej povahy a z tohto dôvodu bude pre štát nutné robiť opatrné vyhlásenia a záväzky voči zahraničným investorom a z hľa- diska transparentnosti vyhnutie sa tacitnej forme dlhodobo chystanej štátnej regulácie. V prípade f ) – odôvodnenosti a proporcionality bude tribunál musieť zhodno- tiť koreláciu medzi zavádzaným opatrením a zmenou správania u fajčiarov a poten- ciálnych fajčiarov. Preto bude nutné podložiť presvedčivé dôkazy o korelácií medzi PP opatreniami a efektívnym znížením fajčenia. Ďalej bude nevyhnutné obhájenie zavedenia plain packaging ako ultimátneho riešenia (test proporcionality). Austrália v tomto prípade argumentuje potrebu striktnejšieho prístupu voči skupine fajčiarov, ktorí sa stali odolní voči doterajším antitabakovým opatreniam.A preventívne voči mladším vekovým skupinám. Svoje opatrenie zakladá na Rámcovom dohovore o tabako- vej kontrole (WHO).Treba pripomenúť že PP je len jedným z opatrení, ktoré spadajú pod najnovšiu antitabakovú kampaň Austrálie. Preto bude nutné zhodnotiť plain pac- kaging a zvyšné opatrenia ako celok pri ich účinnosti. Ochrana odôvodnených očakávaní investora (legitimate expectations) V tomto prípade je tvrdenie PM neodôvodnené nakoľko krajina ako Austrália je známa svojou tabakovou kontrolou počínajúc od sedemdesiatych rokov 20. storočia. V prípade Saluka v. Česká republika 214 tribunál uviedol, že investor nemôže očakávať, že stav, ktorý bol na začiatku investície bude nemenný. Zároveň pri zhodnotení odô- vodneného očakávania treba predovšetkým prihliadnuť aj k právu hosťujúceho štátu robiť opatrenia vo verejnom záujme.

213 Kingsbury, B. – Schill, S.: Investor-State Arbitration as Governance: Fair and Equitable Treatment, Proportionality and the Emerging Global Administrative Law. Social Science Research Network. (September 2009) 214 Saluka B. V. v Česká Republika, Partial Award, 2006.

107

Made with