Sborník č. 52

pracovní skupiny, pokud jde o znění konečné varianty, existují 3 varianty dalšího obec- ného vymezení chráněných informací. Podle první varianty rozhodčí tribunál nejprve zjistí aplikovatelné právo v konkrét- ním případě a na základě tohoto práva vymezí okruh informací, které podléhají důvěr- nosti. Druhá varianta zahrnuje předchozí variantu. V případě, že však půjde o infor- mace týkající se žalovaného, bude postupovat při určení nezveřejňovaných informací podle práva žalovaného. Zavedení této varianty může posléze vést zcela k obcházení pravidel transparentnosti. Jako taková se zdá být nejméně vhodnou. Třetí varianta se liší od druhé varianty tím, že jde-li o zveřejnění informace týkající se žalovaného, tribu- nál zohlední aplikovatelné právo žalovaného. Třetí varianta na rozdíl od druhé varianty počítá s tím, že tribunál není vázán právem žalovaného ohledně vymezení a zveřejnění k němu se vztahujících informací. Uvedené se projevilo v článku 7 odst. 3 Návrhu, který přiznává tribunálu pravo- moc, omezit veřejnosti (redakce dokumentů, utajení části jednání, lhůta pro vyjádření ohledně nutného utajení jistých informací) mohl v praxi, po konzultaci se stranami sporu učinit. Pokud by tribunál chtěl zveřejnit skutečnosti, jež strana sporu, která je dobrovolně poskytla, považuje za utajované, může tato strana celý dokument, nebo jeho část, která informace obsahuje stáhnout z registru. Toto ustanovení však může ve svém důsledku znehodnotit a negovat pravidla obsažená v Návrhu, protože umož- ňuje straně sporu prakticky absolutní rozhodovací právo o míře transparentnosti roz- hodčího řízení, pokud jde o dokumenty předložené dobrovolně. 5.6 Repositář Pracovní skupina na únorovém jednání probírala dva možné návrhy podoby reposi- táře a otázku v jakém rozsahu byl měl koncentrovat informace, které jsou předmětem rozhodčího řízení. 374 K článku 8 Návrhu stále existovaly dvě varianty. V první variantě jde o vytvoření jednotného a jediného repositáře, který bude řízen jednou organizací, která již má své orgány pro rozhodování investičních sporů a bude moci tomuto repo- sitáři poskytovat odborné rady k plnění svých funkcí podle Návrhu. V druhé variantě se počítá s decentralizovaným repositářem, jehož funkce budou vykonávány různými organizacemi. Na jednání nicméně zatím převažuje názor pro zvolení první varianty, která představuje z technického a nákladového hlediska nejčistější a nejjednodušší ře- šení. Pracovní skupina se dále začíná zabývat také rozsahem zveřejňování dokumentů – které dokumenty budou repositářem zveřejňovány, 375 zda tak bude činit pouze elektro- nicky, jak a dále technickými detaily (řazení případů a dokumentů). Velice zajímavá je i debata pracovní skupiny nad mírou, jakou bude i doložka o vzdání se odpovědnosti, která by měla zprostit osoby rozhodců a personálu repositáře odpovědnosti za případ-

374 Srov. A/CN.9/WG.II/WP.177. 375 “The Working Group may wish to determine whether publication of “written statements or written submis- sions” includes publication of documents such as procedural orders, letters or e-mail correspondence.”

182

Made with