Sborník č. 52

6) procesní otázky související se zastupováním právnické osoby, vztahem zmoc- něnce a obhájce právnické osoby; 7) oddělené stíhání fyzické a právnické osoby, pokud právnická osoba bude pra- vomocně odsouzena a následné trestní stíhání fyzické osoby skončí zprošťují- cím rozsudkem. 7. Stručný závěr Teorie, jak se říká, je krásná věc. V současné chvíli však nezbývá než čekat alespoň na trochu toho aplikačního šafránu, po němž bude možné vynést relevantnější soudy, jak zTOPO funguje, jak je vykládán a zdali se jedná o normu, která může být kvalitně aplikována. Do té doby nezbývá než čekat a těšit se. Použitá literatura: Gobert, J., Punch, M.: Rethinking Corporate Crime. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 100 Jelínek, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007 Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. vydání. Praha: Leges, 2010 Jelínek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2012 Jelínek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2013 Klátik, J.: Individuálna trestná zodpovednosť. In: Trestná zodpovednosť právnických osob. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. Novembra 2009. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2009 Kocina, J.: Trestní odpovědnost právnických osob a práva třetích osob. In: ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA No 337. Brno: Masarykova univerzita, 2008 Král, V.: K trestní odpovědnosti právnických osob- východiska, obsah a systematika zákonné úpravy. In: Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, č. 8, 2002 Musil, J., Prášková, H., Faldyna F.: Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. In: Trestní právo. Praha: C. H. Beck, č. 3, 2001 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010 Vantuch, P.: K návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. In: Trestní právo. Praha: C. H. Beck, č. 10, 2003

22

Made with