Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Závěrečný dotaz pro obecnou populaci byl věnován webové stránce Portál občana . Smutným zjištěním je, že jej aktivně využívají pouze 3% respondentů a dokonce 51% respondentů neví, o jaký portál se jedná :

51% nenavštívil jsem jej, nevím, o co se jedná 24% nenavštívil jsem jej, ale vím, o co se jedná 8% navštívil jsem jej, ale nepoužívám ho 6%

navštívil jsem jej a alespoň jednou jsem se přihlásil

5% 3% 3%

navštívil jsem jej, přihlásil jsem se, ale nevyužil jsem služby, které portál poskytuje

navštívil jsem jej, zkoušel jsem se přihlásit, ale nefungovalo to

navštívil jsem jej a používám ho pravidelně V rámci výrazně menšinové populace těch, kteří se přihlásili, se jedná o 17% respondentů, kteří používají internet pravidelně, a dále 20% respondentů z vě- kového spektra 30-44 let. Naopak o existenci Portálu občana nemají ponětí re- spondenti, kteří internet používají minimálně či vůbec (68% respondentů), resp. seniorská kategorie 60+ (65% respondentů). 3.2 Vzorek internetové populace Oproti základnímu setuotázek proobecnoupopulaci bylapro internetovouvzhle- dem k vyšším očekáváním využití služeb e-Governmentu připraven rozšířený set. Internetová populace dle očekávání jednoznačně podporuje digitalizaci stát- ní správy (86% respondentů) s tím, že v rámci vzorku se jedná především o muže s vysokoškolským vzděláním (90% respondentů). Rovněž nebylo u internetové veřejnosti překvapivým zjištěním, že ji absolutní většina respondentů považuje za prospěšnou (92 %). Stejně jako u předchozí otázky i zde ji za určitě prospěšnou považují zejména vysokoškolsky vzdělaní muži. Oproti těmto zjištěním však stejně jako u obecné populace pro český e-Go- vernment příliš nevyzněla otázka o  informovanosti o možnostech a nástrojích e-Governmentu . Zde se domnívá, že je určitě dobře informováno 3% respon- dentů, zatímco špatně informováno je 86% respondentů . V rámci vzdělanostního spektra se za hůře informované považují respondenti se základním a středoškol- ským vzděláním (79% respondentů oproti 65% respondentům s vysokoškolským vzděláním). V další části šetření jsme se zaměřili na  komunikaci internetové populace s úřady státní správy . Dle výsledků dotazování respondenti nejčastěji online ko- munikovali s obecním úřadem či finančním úřadem :

50% obecní úřad 34% finanční úřad 30% Česká správa sociálního zabezpečení 19% Úřad práce

17

Made with FlippingBook Publishing Software