Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

15% online služby nejsou přístupné pro mobilní telefony 12% formuláře jsou nepřehledné Zajímavé jsou rovněž názory těch, kteří aktuálně online služby poskytované státem nevyužívají : 62% zatím jsem nic takového řešit nepotřeboval, ale chci online služby v budoucnu využívat 23% státem nabízené online služby neznám, nevím o nich

23% raději služby vyřizuji osobně na úřadech 11% obávám se o bezpečnost osobních údajů 8%

státem nabízené online služby vnímám jako nedostačující/nekvalitní

6% 2%

odrazují mě zkušenosti jiných lidí

neumím pracovat s internetem, nemám potřebné ICT dovednosti Dále jsme se zaměřili na využívání online služebna úrovni obce . Kvalifikovaná většina internetové populace (62% respondentů) zmiňuje, že minimálně občas navštěvují webové stránky obce , v níž žijí. Nejčastěji je tomu tak u obcí do 20 000 obyvatel – alespoň 66% respondentů; naopak ve městech nad 90 000 obyvatel se jedná jen o 50% respondentů). Zajímavé je se na tuto otázku zaměřit z pohledu věkového spektra, kdy využití webových stránek obce roste s věkem responden- tů (44% respondentů ve věku 18–29 let, resp. 72% respondentů ve věku 60+). Ve vazbě na informace, které jsou k dispozici na webových stránkách obce, je největší zájem o základní informace z úřadu (např. ceníky správních poplatků ze psů, hrobová místa či zábory veřejného prostranství) a informace o energiích a dopravě : 84% k získání informací o úřadu 81% k získání aktuálních informací o území (voda, elektřina) 80% ke stažení předtištěných formulářů 79% k získání informací o dopravě v obci a okolí 73% k získání informací o spolcích v obci, pozvánkách na akce 65% k získání informací o samosprávě obce 61% k získání aktuálních informací o kvalitě ovzduší Závěrečná část šetření se věnovala preferencím služeb e-Governmentu u internetové populace . U každé z nabízených služeb se respondenti mohli vy- jadřovat na Likertově škále (1-5) od nejdůležitější (1) po nejméně důležitou (5). Byly identifikovány následující oblasti:  osobní doklady online 0 vyřízení či prodloužení občanského průkazu, pasu, řidičského průka- zu, profesních průkazů, duplikáty osobních dokladů  digitální elektronická identita

22

Made with FlippingBook Publishing Software