Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

c) Ne, specialistu na ICT řešení nemáme a webové stránky/portál nám spravuje externí ICT firma d) Ne, specialistu na ICT řešení nemáme a webové stránky nám spra- vujeme zdarma svépomocí 7) Usilujete aktivně na Vašem úřadu o posilování počítačových (ICT) kompe- tencí Vašich zaměstnanců? a) Ano, pravidelně posíláme zaměstnance na přeškolení v oblasti ICT dovedností b) Ano, zaměstnanci prošli základním kurzem ICT dovedností c) Ne, naši zaměstnanci to nepotřebují (vnímáme to jako zbytečné) d) Ne, na školení zaměstnanců v oblasti ICT nemáme finanční prostředky 8) Máte obavy spojené s digitalizací? (můžete zaškrtnout více možností) a) E-Government je příliš technicky náročný b) Máme obavy o bezpečnost dat a informací c) Úřad nemá pro e-Government podporu obyvatel d) Obáváme se finanční náročnosti digitalizačních projektů (vyhozené peníze za nástroje, které nikdo nebude používat) e) Obáváme se potíží s financováním (získání prostředků) digitalizace procesů našeho úřadu f) Žádné obavy nemáme g) Jiné (napište) …………………… 9) Co by digitalizaci Vašeho úřadu pomohlo? (můžete zaškrtnout více možností) a) Konkrétní návody, co a jak digitalizovat b) Dostupná technická asistence (např. pomoc s implementací, proško- lení zaměstnanců) ze strany státu c) Technická online poradna např. podpora při napojování na CMS 2.0 (Modernizované Centrální místo služeb) a eGovernment Service Bus – společné referenční rozhraní dle zákona o informačních systé- mech veřejné správy) d) Více finanční podpory ze strany státu a krajů e) Přímý a vyslovený zájem občanů pro digitalizaci (z veřejných jednání, dotazníků, či ohlasů) f) Zavést dotační tituly pro podání žádosti o podporu financování e- -Governmentu našeho úřadu – na zavedení a zprovoznění systémů g) Zavést dotační tituly pro podání žádosti o podporu financování e- -Governmentu našeho úřadu – na údržbu a provoz systémů h) Kvalitnější připojení k internetu, jinak není možné se napojit na CMS 2.0 (centrální místo služeb) i) Jiné, prosíme, napište ……….……

43

Made with FlippingBook Publishing Software