Zemědělské právo / Damohorský a kol.

z restitučních nároků až k nedávnému provedení tzv. „církevních restitucí“. Závěr třetí kapitoly je věnován pozemkovým úpravám a ochraně zemědělského půdního fondu jako základního výrobního prostředku pro velkou část zemědělské výroby. Kapitoly čtvrtá a šestá obsahují komplexní charakteristiku rostlinné, resp. živočiš- né výroby. Jedná se o poměrně podrobný přehled, na němž je patrné, jak velkou část lidských činností zemědělské právo pokrývá. Kapitola pátá je věnována speciálně vybrané části živočišné péče, a to ochraně zvířat proti týrání. Kapitoly sedmá a devátá jsou věnovány právní úpravě pěstování a zpracování vybra- ných komodit (víno, chmel) a zvláštním činnostem v zemědělství (myslivost, rybářství, včelařství). Zvláštní kapitola osmá popisuje právní úpravu lesního hospodářství. Pozornost je pak v desáté kapitole věnována ekologickému zemědělství jako vý- znamnému směru pro zajištění udržitelnosti v zemědělství. Rozsáhlou oblast zemědělského práva tvoří předpisy práva potravinového, které jsou popsány v kapitole jedenácté. Tyto předpisy mají například v otázce označování potravin bezprostřední dopad na informovanost jednotlivců jako spotřebitelů. Kapitola dvanáctá a třináctá komplexně charakterizují možné nepříznivé vlivy na zemědělskou výrobu, a naopak zemědělské výroby na složky životního prostředí, popřípadě i na lidské zdraví. Jedná se o oblast využití geneticky modifikovaných orga- nismů, kde se s ohledem na nejistotu ohledně (ne)bezpečnosti jejich využití vychází z principu předběžné opatrnosti. Dále se jedná o využití chemických látek v zeměděl- ství, ovlivňování vodních zdrojů, využívání hnojiv, nakládání s odpady atd. V kapitole čtrnácté a patnácté je podán komplexní výklad evropského a mezi- národního zemědělského práva. Vzhledem k tomu, že takto přehledný a aktuální výklad není zřejmě jinde v české literatuře dostupný, jedná se o svým způsobem významný a ojedinělý text. V této části publikace je vyjasněna návaznost na meziná- rodní a evropské normy a jsou vysvětleny možnosti českých zemědělců ve srovnání s ostatními evropskými zemědělci. Přehledně jsou zde vysvětleny zemědělské reformy v Evropské unii, na nichž jsou zřetelně vidět problémy (jako jsou například výkyvy počasí ovlivňující výši úrody), s nimiž se zemědělské právo musí vypořádat. Orgány tvořící politiku a legislativu EU musí také vyrovnat snahu členských států o samozá- sobení na straně jedné a nutnost spolupráce ve společném prostoru na straně druhé. Kniha je díky své komplexnosti a přehlednému uspořádání určena pro studenty a učitele právnických fakult vysokých škol, středních a vysokých zemědělských a lesnic- kých škol, a dále též pro pracovníky v zemědělství a pracovníky státní správy na tomto úseku. Za autory jsme přesvědčeni, že čtenářům poskytne základní a ucelený přehled o zemědělském právu v České republice a EU a pomůže jim zorientovat se v důleži-

11

Made with FlippingBook - Online catalogs