Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Celkovou činnost oddělení v rámci digitální agendy Evropské unie významná část dotazovaných pracovišť hodnotí jako věcně zaměřenou:

výlučně koordinačně zaměřená (100%)

1 pracoviště

především koordinačně zaměřená

18 pracovišť

rovnoměrně rozdělená mezi koordinační a věcné zaměření (50/50)

3 pracoviště

především věcně zaměřená

3 pracoviště

výlučně věcně zaměřená (100%)

1 pracoviště

Co se týče zaměření činnosti na mezinárodní jednání či vnitrostátní imple- mentační činnost, lehce se respondenti přiklánějí k vnitrostátní implementaci:

výlučně zaměřena na vyjednávání v EU (100%)

3 pracoviště

především zaměřena na vyjednávání v EU 6 pracovišť rovnoměrně rozdělená mezi vyjednávání v EU a implementaci v ČR (50/50) 12 pracovišť především zaměřena na implementaci v ČR 4 pracoviště výlučně zaměřena na implementaci v ČR (100%) 1 pracoviště Dále bylo zjišťováno, s jakými mezinárodními organizacemi nad rámec spo- lupráce v Evropské unii dotazovaná pracoviště spolupracují. Jednoznačně nejvý- razněji je zastoupena spolupráce s OECD, dále následuje Mezinárodní telekomu- nikační unie a formát V4. Konkrétní vztahy nad rámec Evropské unie naznačuje následující Tabulka č. 2:

Tabulka 2. Vztahy s mezinárodními organizacemi nad rámec Evropské unie

Organizace

Počet pracovišť

OECD

15

ITU

7

V4

6

OSN

4

GFCE

2

NATO

2

Central European Cybersecurity Platform

2

OBSE

2

CEPT

2

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online