Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/7 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních sku- pin – Úřad 7

Úřad č. 7

ŘV k interoperabilitě veřejné správy ŘV k Akčnímu plánu pro eGovernment ŘV k eID PS Rady TTE - informační společnost PS k SDG PS k přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejné správy (WADEX) PS k interoperabilitě veřejných služeb PS k eID PS k eGovernment Benchmarku

Pracovní skupina

PS k Blockchain (pro využití ve veřejné správě) PS ISA – k interoperabilitě služeb veřejné správy

Zaměstnanec

Agenda

Vysoká Velmi vysoká

Zdroj: vlastní výzkum Na Úřadu 8 se jednání pracovních skupin účastní relativně vysoký počet za- městnanců (20 osob). Jejich agenda je však primárně zaměřena na dvě pracovní skupiny – H.05 Rady EU a RSPG. Těchto skupin se účastní převážná část zaměst- nanců, a to s alespoň průměrnou účastí. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/8.

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online