ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 3.5: GAIA pavučinový graf Afriky

Zdroj: Vlastní zpracování

Obr. 3.6: Akční profil Afriky

Zdroj: Vlastní zpracování GAIA pavučinový graf a akční profil Ameriky jsou uvedeny na obrázcích 3.7 a 3.8. Ve srovnání s ostatními společnostmi, americké společnosti velmi často zdůrazňují naplňování SDG 17 Partnerství ke splnění cílů, 3 Zdraví a kvalitní život a 11 Udržitelná města a obce, méně často pak 9 Průmysl, inovace a infrastruktura, 14 Život ve vodě, 4 Kvalitní vzdělání, 6 Pitná voda, kanalizace a 5 Rovnost mužů a žen. Neméně jsou ve srovnání s ostatními kontinenty preferovány SDG 12 Odpovědná výroba a spotřeba a 7 Dostupné a čisté energie.

106

Made with FlippingBook HTML5