ŠAVŠ Studie 2020

Musejí provádět záruční práce na vozidlech, která podléhají záruce od výrobce a musejí proto na své náklady udržovat zásobu náhradních dílů pro opravy vozidel ve své dílně. Z hospodářského hlediska je obrat dosažený těmito zástupci v rámci jejich vlast- ních činností daleko vyšší než obrat, kterého dosáhli jako zprostředkovatelé prodeje nových vozidel. 22 Nehledě na Komisí uvedené, DaimlerChrysler AG trvala v žalobě na tom, že zá- stupci jsou začleněni do jejího podniku, nemohou tedy představovat samostatné podni- ky a smlouvy s nimi nepodléhají soutěžnímu právu. Tribunál jejím námitkám přisvědčil na základě následujících zjištění: Zástupci nemají žádnou pravomoc nebo možnost prodávat vozidla Mercedes- Benz. Jejich činnost je omezena na získávání objednávek potenciálních zákazníků, které předávají automobilce ke schválení a provedení. Sami nekupují nová vozidla od auto- mobilky za účelem dalšího prodeje zákazníkům a nejsou ani povinni vytvářet zásobu nových vozidel. Při sjednávání kupní smlouvy se zákazníkem nemají zástupci žádnou pravomoc ovlivnit cenu vozidla, kterou má obdržet automobilka. Jsou oprávněni, nikoli však za- vázáni, poskytnout slevy, které jsou odečteny z jejich provize, ovšem je na jejich úvaze, zda tím, že se vzdají části své provize z jednotlivých prodejů, optimalizují svou celkovou provizi prodejem více vozidel. Jelikož až 35% vozidel je vyzvednuto zákazníky z továrny, zástupci nenesou sku- tečné riziko ani ohledně dopravních nákladů. Pokud se na dopravě vozidla zástupce a zákazník nedohodnou, existuje běžně využívaná možnost vyzvednutí vozidla přímo u výrobce. Ani nákup předváděcích aut, ani povinnost provádění záručních oprav, nevysta- vují zástupce skutečnému riziku. O předváděcí auta je mezi zákazníky zájem a za do- hodnuté záruční práce obdrží zástupci od automobilky záruční odměnu, která odpoví- dá, pokud jde o cenu za práci, průměrnému tarifu, který zástupce automobilce předem oznamuje. Podobně funguje náhrada nákladů na materiál. Tribunál důsledným průzkumem toho, zda rizika údajně nesená obchodními zá- stupci lze hodnotit jako značná 23 , skutečná 24 , citelná 25 , případně hlavní 26 , dospěl k zá- věru, že němečtí zástupci jsou začleněni do podniku jejich zmocnitele, Mercedes-Benz, a tudíž existence dohody mezi podniky ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU nebyla právně dostačujícím způsobem prokázána. 27 Zatímco přístup EK v dané kauze by bylo lze ozna- čit za spíše formalistický, Tribunál preferoval analýzu reálného fungování vztahu mezi obchodními partnery ve snaze zjistit, zda se v něm obchodní zástupci těší skutečné eko- nomické svobodě a nesou s ní související rizika. Ohledně míry těchto rizik stojí za po-

22 Srov. odst. 12-18 rozhodnutí T-325/01 23 Odst. 75 rozhodnutí 24 Odst. 97 rozhodnutí 25 Odst. 111 rozhodnutí 26 Odst. 118 rozhodnutí 27 Odst. 118-119 rozhodnutí

120

Made with FlippingBook HTML5