ŠAVŠ Studie 2020

označená SUMEBore  , se již používá v sériové produkci pro VW a Bugatti a skládá se z čištění, aktivace povrchu, nanesení povlaku a honování. Univerzalita plazmového nástřiku pramení ze schopnosti vyvinout dostatek ener- gie k natavení téměř jakéhokoliv povlakového materiálu ve formě prášku. Plazmová pis- tole (Obr. 7.10) využívá komoru s jedním nebo více katodami (elektrodami) a anodou (hubicí). Po přivedení stejnosměrného proudu na katodu se vytvoří elektrický oblouk mezi katodou a anodou. Skrz tento oblouk proudí v komoře provozní plyny, jejichž molekuly jsou zbaveny elektronů a vytvoří se tak plazmatický oblak. Během přeměny nestabilních iontů plazmy zpět do plynného stavu se vytváří obrovské množství tepelné energie. Přídavný materiál ve formě prášku (např. 50% železa a 50% molybdenu) je vstříknut do horkého oblaku plynu, kde je roztaven a vržen směrem k povlakovanému povrchu. Typickými provozními plyny jsou argon, vodík, dusík a helium, a to buď sa- mostatně nebo ve směsi dvou či více plynů. Použitý plyn v kombinaci s velikostí elek- trického proudu procházejícího elektrodou řídí množství generované energie (teplota až 20 000 °C). Díky možnosti regulace průtoku plynu a velikosti proudu lze získat opako- vatelný a předvídatelný výsledek povlaku. Dále lze parametry povlaku ovlivnit tvarem a velikostí vrtání hubice, místem a úhlem, pod kterým je materiál do oblaku přiváděn a vzdáleností pistole od povlakovaného povrchu. Toto umožňuje vysoký stupeň flexibi- lity k vytvoření reprodukovatelných parametrů pro materiály s teplotou tání ve velmi širokém rozsahu. Vzdálenost plasmové pistole od povlakovaného povrchu, relativní po- hyb mezi pistolí a povlakovaným povrchem a chlazení povlakované součásti (obvykle vzduchové trysky nasměrované na povrch součásti) udržují součást na kontrolované tep- lotě v rozsahu 38–260 °C. Během tohoto procesu lze řídit úroveň porezity od 1 do 20% a ovládat výslednou drsnost. Rozsah možných tlouštěk vrstvy je od 0,075mm do 5mm. Výhodou je, že povlakovaná součást není tepelně ovlivněná, technologie nezpůsobuje přídavná vnitřní pnutí a lze kombinovat více povlaků (druhů materiálů) na sebe. Typická tloušťka povla- ku SUMEBore  u spalovacích motorů osobních automobilů činí 0,12mm. Využití jemných zrn nastříkaného prášku kombinované se specificky optimalizova- ným brousicím procesem vede k vytvoření miniaturních mazacích kapes, které zajišťují, že pístní kroužky kloužou hladce a s nízkým třením, což znamená malé opotřebení. Dalšími přínosy tohoto řešení jsou zvýšený odvod tepla v porovnání s vložkami z litiny s lupínkovým grafitem, zlepšení chodu motoru a zvýšení korozivzdornosti s ohledem na nízkou kvalitu paliv na světovém trhu. APS technologie se také osvědčila dobrou otěruvzdorností v hybridních aplikacích, kde je studený motor často startován pod vy- sokým zatížením. Uvedenou technologii používá například koncern VW pro novou generaci motorů 1,5 TSI evo.

181

Made with FlippingBook HTML5