ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 3.3: Tempo růstu tržeb automobilového průmyslu ve vybraných zemích

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Orbis – Bureau van Dijk

3.3.2 Provozní zisková marže Provozní zisková marže byla vypočtena jako podíl provozního výsledku hospo- daření na tržbách. Provozní výsledek hospodaření před zdaněním byl převzat přímo z databáze Orbis – Bureau van Dijk (kategorie EBIT), přičemž další modifikace ne- byly s ohledem na dostupnou strukturu dat provedeny. Korigovaný provozní výsledek hospodaření po zdanění (KPVH po zdanění) byl vypočten jako součin zisku EBIT a daňového břemene (výsledek hospodaření před zdaněním/výsledek hospodaření po zdanění). Z následujícího obrázku je patrná klesající tendence a postupná konver- gence provozní ziskové marže ve sledovaných zemích, když v roce 2020 marže činila 1,74% (Slovensko), 2,37% (Česká republika) a 2,55% (Německo). V roce 2014 do- sahoval nejvyšší ziskovost německý automobilový průmysl (4,73%) následovaný zisko- vostí českých a slovenských podniků. V roce 2015 došlo k výraznému poklesu ziskovosti autoprůmyslu v Německu, přičemž nemalou měrou se na tomto vývoji podílel emisní skandál Dieselgate (viz Čižinská, Matějková a Neset, 2021). V souvislosti s touto emisní aférou zveřejněnou v září 2015 Americkou agenturou pro životní prostředí (EPA) zaú- čtovala společnost VOLKSWAGEN AG do provozních nákladů částku 7 miliard EUR ( litigation expenses ). Negativní vývoj však zaznamenaly i další nákladové položky (včetně kurzových ztrát), v důsledku čehož provozní výsledek hospodaření (EBIT) společnosti VOLKSWAGEN AG v roce 2015 meziročně klesl o 110%. Relativně pozitivní vývoj v následujících letech 2016 a 2017 vystřídal setrvalý pokles provozní ziskovosti, při- čemž v roce 2020 dosáhla zdaněná provozní zisková marže německého automobilového průmyslu rekordně nejnižší hodnoty 2,55%. Mezi sledovanými zeměmi to byla marže sice nejvyšší, ale ve srovnání s rokem 2014 byla téměř poloviční. Český automobilový průmysl dosahuje s výjimkou let 2014 a 2020 nejvyšší provozní ziskovosti mezi sledo- vanými zeměmi, i když i zde je evidentní klesající tendence. Nejstabilnější je ziskovost slovenského automobilového průmyslu, která se v celém sledovaném období pohybu-

101

Made with FlippingBook Annual report maker