ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 3.4: Využití stálýchaktiv vodvětví automobilovéhoprůmysluve vybraných zemích Podniky se sídlem v České republice 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stálá aktiva (v mld. EUR) 7,8 8,1 8,1 8,9 9,3 10,2 9,2 Obrat stálých aktiv 3,6 4,1 4,3 4,5 4,2 4,0 3,7

Podniky se sídlem v Německu

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 505,9 519,8 610,7 616,0 690,9 756,7 706,5 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,8 4,2 4,8 6,0 6,6 6,8 6,6 5,3 5,5 5,4 4,5 4,7 4,6 4,4

Stálá aktiva (v mld. EUR)

Obrat stálých aktiv

Podniky se sídlem na Slovensku

Stálá aktiva (v mld. EUR)

Obrat stálých aktiv

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Orbis – Bureau van Dijk

3.3.4 Struktura financování a náklady kapitálu V této části analýzy je zkoumán způsob financování podniků, a to primárně z hle- diska míry využití dluhového financování. Celková (případně dlouhodobá) zadluženost je vypočtena jako podíl cizích (případně dlouhodobých) zdrojů na celkových aktivech. Zadluženost investovaného kapitálu je vypočtena jako podíl úročených cizích zdrojů na investovaném kapitálu. Oba ukazatele jsou vypočteny s využitím účetních hodnot ( book value ) cizích a vlastních zdrojů a nereflektují tedy strukturu zdrojů v tržních hod- notách. Jak zobrazuje následující tabulka, relativně nejvyššího využití cizího kapitálu dosahují podniky v Německu (téměř tři čtvrtiny hodnoty aktiv) a nejnižší pak podniky v České republice (cca polovina hodnoty aktiv). Výrazný rozdíl je v míře využití dlouho- dobých zdrojů, když podniky v České republice a na Slovensku financují dlouhodobými cizími zdroji cca desetinu aktiv, zatímco podniky v Německu až 40%. Nejvýraznější diference se pak týká podílu zpoplatněných (úročených) cizích zdrojů na celkových ak- tivech, případně na investovaném kapitálu – podniky v České republice financují úro- čenými zdroji pouze pětinu investovaného kapitálu a desetinu celkových aktiv, podniky na Slovensku cca čtvrtinu až třetinu investovaného kapitálu a cca 16% celkových aktiv (hodnota v roce 2020) zatímco podniky v Německu téměř dvě třetiny investovaného kapitálu a polovinu celkových aktiv.

105

Made with FlippingBook Annual report maker