ŠAVŠ Studie 2021 (5)

zahraniční bety pro odvětví při nulovém zadlužení, které uvádí Damodaran. Uvedené koeficienty jsou sice počítány ze zahraničních trhů, ale lze předpokládat, že takováto data mohou být spíše spolehlivější než omezená data počítaná z výsledků českého akci- ového trhu. Relativní rizikovost daného odvětví se nemusí mezi zeměmi výrazně lišit. Pro stanovení beta koeficientu pro účely kalkulace nákladů vlastního kapitálu podniků v odvětví automobilového průmyslu byla využita Damodaranova data o nezadlužených betách evropských podniků za jednotlivé roky sledovaného období v odvětví Auto & Truck a Auto Parts (pro stanovení nákladů vlastního kapitálu byla využita hodnota vá- ženého aritmetického průměru). Riziková prémie země vyjadřuje zvýšenou míru rizika na daném kapitálovém trhu. Velikost rizikové prémie země byla určena na základě ratin- gového ohodnocení země agenturou Moody’s, přičemž konkrétní výše rizikové prémie byla převzata z databáze Damodarana. Zjištěné výsledky prezentuje následující tabulka. Průměrná bezriziková úroková míra v průběhu sledovaného období klesala, stejně tak jako riziková prémie kapitálového trhu. Tento vývoj odpovídá vývoji úrokových sazeb na finančním trhu v posledních letech (viz mimo jiné záporné úrokové sazby v eurozó- ně). Z ratingových známek je patrné, že nejnižší riziko selhání ( default risk ) dosahuje v celém sledovaném období Německo následované Českou republikou, která je úvěrově spolehlivější než Slovensko a která navíc v roce 2019 (po sedmnácti letech) dosáhla zlepšení ratingové známky o jeden stupeň. Ratingová známka jednotlivých zemí se pak promítá do výše rizikové prémie ( country risk ), o kterou je třeba navýšit požadovanou výnosnost – logicky tedy nejvyšší dodatečný přírůstek nákladů vlastního kapitálu se týká Slovenska a naopak nulová prémie Německa. Tab. 3.6: Parametry pro výpočet nákladů vlastního kapitálu podniků v odvětví automobilového průmyslu ve vybraných zemích 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Průměrná bezriziková úro- ková míra 2,23% 1,35% 0,94% 1,30% 1,21% 0,44% 0,01% Vážený průměr nezadlužené beta 1,40 1,29 1,10 1,21 0,88 1,03 0,89 Riziková prémie kapitálové- ho trhu 5,75% 6,25% 5,69% 5,08% 5,96% 5,20% 4,72% Česká republika – Rating Moody’s A1 A1 A1 A1 A1 Aa3 Aa3 Česká republika – riziková prémie země 1,05% 1,11% 1,00% 0,81% 0,98% 0,60% 0,59% Německo – Rating Moody’s Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Německo – riziková prémie země 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Slovensko – Rating Moody’s A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Slovensko – riziková prémie země 1,28% 1,33% 1,21% 0,98% 1,18% 0,84% 0,82% Vlastní výpočty dle dat Damodarana a ECB

107

Made with FlippingBook Annual report maker