ŠAVŠ Studie 2021 (5)

4.3 Závěry Společnosti automobilového průmyslu považují udržitelnost za prvořadou strate- gii, vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě. Stále rostoucí počet společností jak z auto- mobilového, tak jiných odvětví průmyslu se hlásí k naplňování SDG přijatými členský- mi státy OSN. 136 aktivních podporovatelů SDG z automobilového průmyslu, kteří se hlásí k SDG v rámci členství v uskupení United Nations Global Compact, je však stále poměrně málo. Pro srovnání, pouze Německá asociace automobilového průmyslu (VDA) sdružuje více než 650 výrobců a dodavatelů automobilového průmyslu (VDA, 2021). Většina z uvedených 136 zkoumaných společností má své sídlo v evropských roz- vinutých ekonomikách, následují společnosti z asijských a amerických rozvojových eko- nomik. Jen malé zastoupení pak mají společnosti z asijských a amerických rozvinutých ekonomik a afrických rozvojových ekonomik. Nulové nebo téměř nulové zastoupení je stále u společností z evropských a asijských transformujících se ekonomik a australských rozvinutých ekonomik. Z pohledu zemí, ve kterých mají zkoumané společnosti sídlo, je zastoupené 40 ze 193 členských států OSN, které přijaly SDG v roce 2015. Jak prokázala uvedená studie, preference SDG jsou silně závislé na kontinentu (geografických, kulturních a sociálních podmínkách) a základní ekonomické situaci země (ekonomických podmínkách), ve které mají společnosti z automobilového prů- myslu své sídlo. Syntéza realizovaných analýz a jejich výsledků je uvedena v tabulce 4.4. Sloupec variant ekonomik je vždy rozdělen na dva dílčí sloupce. První zahrnuje výsledky analýzy relativní četnosti výskytu SDG u jednotlivých variant ekonomik r , přičemž zeleně jsou označeny SDG, které jsou společnostmi z dané varianty voleny nejčastěji ( r ≥ 0,7) a červeně pak ty, které jsou voleny spíše sporadicky ( r ≤ 0,3). Druhý sloupec představuje výsledky GAIA analýzy založené na hodnotě monokriteriálního toku varianty ϕ j ( i ), kde zeleně jsou označeny ty SDG, které jsou společnostmi z dané varianty ekonomik voleny mnohem častěji ve srovnání se všemi ostatními společnostmi (variantami) ( ϕ j ( i ) ≥ 0,2), naopak červeně jsou u každé varianty ekonomik označeny SDG preferované ve srovnání s ostatními společnostmi (variantami) nejméně ( ϕ j ( i )≤ -0,2). V ta- bulce 4.4 jsou rovněž zdůrazněny shody obou analýz tučným orámováním.

132

Made with FlippingBook Annual report maker