Sborník č. 51

podvodů) nedosáhlo. Navíc nemělo dlouhého trvání, už v červnu 2006 ho soud označil za protizákonné 34 . Až v roce 2010 byla povinnost registrace obnovena zá- konem. The Commodity Exchange Act ( zákon o obchodování na komoditních trzích) Týká se těch fondů, které obchodují s komoditami (v praxi spíše komoditními de- riváty, futuritnímy kontrakty na komodity apod.). Ty se musí registrovat u komise pro komoditní obchodování (CommodityFuturesTradingCommission, CFTC). I zde zákon nabízí několik výjimek, pro HF jsou zajímavé dvě: Registrovat se nemusí fondy, které podléhají jiné registraci (podle výše uvedených zákonů) a fondy pouze pro kva- lifikované investory (i tento zákon má vlastní definici kvalifikovaného investora, která je přísnější než výše uvedené). Další výjimky jsou pro HF nepoužitelné (např. fondy do 200 000 USD, rodinné fondy…) Dodd-Frank Act Tento zákon byl přijat v roce 2010 jako odpověď na krizi. Ačkoliv zavádí nová pra- vidla a omezení především pro banky, věnuje se i HF. Obnovuje povinnou registraci manažerů fondů s aktivy nad 150 mil. USD(viz výše) a posiluje dohled SEC nad těmi- to fondy. Přímo je nijak neomezuje, ale dává komisi možnost zasáhnout. Pokud komi- saři shledají fond příliš velkým nebo riskantním, podřídí ho dohledu centrální banky. Kromě toho zákon zavádí velice přísná pravidla pro investice bank do HF. Zákon také dává SEC široké pravomoci pro tvorbu podzákonných předpisů 35 . Zatím je příliš brzy na hodnocení dopadů této regulace. Účinnost většiny ustano- vení je odložena, takže může trvat až 12 let, než se účinek projeví. SEC zatím příliš nevyužila nové normotvorné pravomoci a nelze předvídat, jaké regulace zavede. 5.2 Regulace EU Hlavními předpisy evropského práva pro kolektivní investování jsou směrnice 2001/107/ EC a 2001/108/EC, známé také jakou směrnice UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). V současné době v režimu UCITS působí cca 7% světových HF a toto procento roste. 36 Směrnice se vztahují na všechny typy fondů, nejen hedgeové. Jsou velmi obsáhlé, proto vyjmenuji jen hlavní body úpravy: Fondy v režimu UCITS musí splnit požadavky na likviditu (mít dostatek hotovosti či aktiv, které lze rychle prodat) a transparentnosti (fondy musí zveřejňovat informace uvedené ve směrnicích). Také musí splňovat určitou diverzifikaci (neinves- tovat více jak určité procento kapitálu do jednoho aktiva), jsou omezeny některé typy investic (především do exotických a nestandardních cenných papírů). 37

34 CourtofAppealsfortheDistrictofCoumbia v případu Goldstein vs. SEC 35 Šinka (2010) 36 Šinka (2010) 37 Šinka (2010)

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online